Tapuit

Tjiftjaf

Uilen: Bosuil - Ransuil - Steenuil - Velduil - Visuil 

Vinken: Appelvink - Distelvink (Putter) - Gewone Vink - Goudvink - Groenling - Keep 

Waterhoen

Waterral

Watersnip

Winterkoninkje

Zwaluwen: Boerenzwaluw - Huiszwaluw - Oeverzwaluw

Zwanen: Knobbelzwaan - Kleine Zwaan & Wilde Zwaan - Zwarte Zwaan 

Zwarte Roodstaart

Zwartkop